หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ผลงาน   >   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ
 
ผลงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ผลงานวิชาการของคณาจารย์

< กลับหน้าผลงาน
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ
วันที่: 02 ก.พ. 2561 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ
ผลงานทางวิชาการ
การเขียนตำรา
-         การตลาดค้าปลีก : ทฤษฎี กลยุทธ์ และกรณีศึกษา ปี 2550ISBN 978-974-04-9949-7
-         ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ปี 2550ISBN 978-974-06-2118-8 (เขียนร่วม)
-         เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการการตลาด ปี 2554 (526 หน้า)
 
งานวิจัย
-           การศึกษาภาพลักษณ์องค์กร และพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังจากที่องค์กรมีการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR โดยทุนวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2550
-          การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อแหล่งกำเนิดสินค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2557
-         การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
 
บทความวิจัย
-         Critique and Empirical Study of Competitive Advantage วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.1 No.1 January-June 2005.
-         Critique and Empirical Study of Customer Experience Management วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.2  No.2 July-December 2006.
-         ทำไมการสื่อสารในลักษณะ Below the Line จึงได้รับความนิยม  วารสารนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กันยายน 2547
-         ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของโรวแรมนารากูล รีสอร์ท โฮเต็ล ขอนแก่น. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และวิไลพรรณ เหล่าอัน. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบูในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และสุรัสวดี วิวัฒนากรวิชัย. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดพีซ๊เฟรชมาร์ท ในเขตบ้านคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และประชา ชื่นสวัสดิ์. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         การรับรู้ของประชาชนที่มีต่อช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และสมจินตนา โฆษิตวรวุฒิ. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสั่งจ่ายยาฉีดอินซูลินในเขตสุขภาพที่ 8. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และทศมาศ เนาคำแพง. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายข้าวเปลือกของเกษตรกรในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และไพจิตร วิศรุตมัย. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-         การศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของร้านเบเกอรี่เฮ้าส์ จังหวัดนครราชสีมา. วุธพงศ์ ลาภเจริญ และอนวัช วางขุนทด. การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
-         การศึกษาภาพลักษณ์องค์กร และพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังจากที่องค์กรมีการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551
-         การศึกษาพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านบัตรเครดิต ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2553
-         การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อแหล่งกำเนิดสินค้า : กรณีศึกษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556
***************************************************************************

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.