หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   แบบรายงานผลการติดตามการฝึกอบรมภายนอก
 
ข่าวสารและกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

แบบรายงานผลการติดตามการฝึกอบรมภายนอก
ข่าววันที่: 16 ต.ค. 2562 
 
 

แบบรายงานผลการติดตามการฝึกอบรมภายนอก

 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ ผู้รายงาน  ผศ.ดร.ลักษณาวดี  บุญยะศิรินันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ได้รับเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญให้เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9:00-16:30(6 ชั่วโมง )ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วม  คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่มองค์ความรู้ รับทราบข้อมูลวิจัยเรื่องใหม่ๆ และได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ เปิดโลกทัศน์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของนักวิชาการต่อไป
 

หัวข้อวิชาที่สำคัญ

บรรยายโดย

ความเห็นเกี่ยวกับผู้บรรยาย

1.พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้ายวิจัย และนวัตกรรม - ดร.วิภารัตน์ อินอ่อง
- สมบูรณ์ วงค์กาด
- พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์
- ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
- ดร.รุ่ง แก้วแดง
 
นำเสนอได้ดี มีวิสัยทัศน์ เนื้อหามีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์
2.ก้าวทันโลกวิจัยและนวัตกรรม พลังรัฐเอกชนเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย - ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
-ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
- นสพ. กิตติ ทรัพย์ชูกุล
นำเสนอได้ดี เนื้อหามีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาก
 
 
 
 
สรุปเนื้อหาสำคัญจากการสัมมนา   
 
1. พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้ายวิจัย และนวัตกรรม
          การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการนำเทคโนโลยีไปร่วมช่วยพัฒนา จำเป็นที่จะต้องเน้นการทำงานร่วมกันกับการทำงานหลักให้ได้ เป็นการนำมาช่วยเกื้อหนุนงานหลักให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น เช่น กองทัพบกช่วยเรื่องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการใช้องค์ความรู้ต่างๆ ไปทำงาน ซึ่งเป็นไปได้ดีตามที่ตั้งเป้าว้ และดำเนินการไปได้ครึ่งทางของแผนแล้ว ธนาคารปูม้าก็เป็นการนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ นำนวตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนร่วมกับพื้นที่ มีการรวมกลุ่มกันของคนในพื้นที่ ช่วยเพิ่มประสิทธฺภาพการทำงาน ช่วยเพิ่มรายได้ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน ได้มีการติดตามและประเมินผลด้วย เพื่อนำมาปรับแก้ไขให้ได้การวางแผน การดำเนินการที่ดีขึ้นต่อไป ซึ่งช่วยลดต้นทุน และเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น
          การทำให้พออยู่ พอกิน พึ่งพาตัวเองได้ เป็นหลักการสำคัญในการทำงาน การเข้าถึงและพัฒนาในทุกพื้นที่จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามโครงการที่เกิดขึ้นกว่า 4,700 โครงการ ด้วยการเริ่มต้นโครงการต่างๆ จากการพัฒนาคน การพัฒนาฝีมือแรงงาน ห้องสมุดชุมชน การขาดองค์ความรู้เป็นพื้นฐานปัญหาในการทำมาหากิน การให้เครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการทำกิน คือ การให้ความรู้ สอนวิธีการที่ดีให้ การสร้างแหล่งทำกิน เช่น แหล่งน้ำ ให้ที่ดิน การที่จะเข้าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้จะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีไม่เช่นนั้นจะเป็นการยากที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและทำตาม ซึ่งก็ควรทำการวิจัย ทดลอง สร้างนวตกรรมที่เหมาะสมก่อนนำไปเผยแพร่ใช้ให้ประชาชน จะได้เห็นตัวอย่างที่ดี เช่น หลักการเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาจมีการจัดประกวดเพื่อให้ได้ทำตาม รัชกาลที่ 9 ต้องทรงเหนื่อยมาก ก็เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการช่วยเหลือพัฒนาประชาชน ประเทศอย่างต่อเนื่องมา ซึ่งกองทัพบกก็น้อมนำเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่ง แม้บางองค์กรที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนจะมีนักวิจัยไม่มาก หรือไม่มีเลย ก็สามารถสร้างเครือข่ายหาผู้ช่วยจากองค์กรอื่นๆได้ การสร้างศูนย์การศึกษาในพื้นที่ถือเป็นเรื่องจำเป็น  การนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมไปสู่ชุมชนตามความต้องการเป็นสิ่งสำคัญ
          การวิจัยและนำนวตกรรมมาใช้พัฒนาที่เห็นได้ชัดในผลสัมฤทธิ์เรื่องหนึ่ง คือ การเลี้ยงโคขุนในชายแดนใต้ เช่น มีปัญหาขุนโคไม่เป็น เลี้ยงจำนวนน้อย ไม่พอในการทำกำไร ซึ่งได้นำงานวิจัยและนวตกรรมมาใช้และทำการทำฟาร์มที่ยะลา โดยใช้การนำวัววากิวจากญี่ปุ่นมาเลี้ยงแบบยืนโรง ให้เกษตรกรดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อสร้างความสนใจ แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสม การทำอาหาร TMR  การสร้างวิสาหกิจชุมชน เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน  มีการใช้ระบบการสื่อสารมาช่วยแนะนำ ซึ่งโครงการต่างๆ ควรทำอย่างน้อย 3 ปี การนำหลักการของรัชกาล
ที่ 9 มาใช้ยัง เช่น  เรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน แล้วนำสู่อนาคต งานวิจัยควรเริ่มจากวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ หาทุน และพยายามทำให้ยั่งยืน การเขียนโครงการวิจัยตามระเบียบ มีความน่าเชื่อในการขอทุนวิจัยด้วย
2. ก้าวทันโลกวิจัยและนวัตกรรม พลังรัฐเอกชนเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์สังคมไทย
          แรงจูงใจในการสร้างงานวิจัยทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ความต้องการงานวิจัยในภาคเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของตัวเอง ความเชื่อถือ เป็นบางคนในภาคประชาชน เอกชน นักวิจัย มีความน่าเชื่อถือ เวลาที่นักวิจัยกับการสอนเพื่อทำงานวิจัยต้องใช้เวลามากขึ้น นวตกรรมงานวิจัยภาคเอกชนมีประมาณ 60 %ในต่างประเทศ แต่นักวิชาการมีแค่ 40% แต่งานวิจัยมี 80-90 % ของไทยอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ค่อยได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
นวตกรรมจะไปได้ดีต้องมีความรู้ที่ดีมาก่อน การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scorbut การจดสิทธิบัตร การผลิตคนในระดับปริญญาเอก
          ทั้งนี้ ควรต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ แก้ปัญหา สามารถขายได้ ขยายผลผลิตภัณฑ์ต่อ และควรเชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ มีความหวัง นำนวตกรรมมาใช้ สร้าง Application และมีการเผยแพร่ต่อ ทำให้ก้าวทันโลก ภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกัน เพื่อธุรกิจจะได้มีการสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมด้วย ซึ่งจุดแข็งของไทยก็คงเป็นเรื่อง อาหารและการเกษตร ซึ่งต้องคำนึงถึงการคิดได้ ทำได้ไหม  ต้องสร้างระบบให้นักวิจัยทำงานได้ ซึ่งก็ต้องมีพี่เลี้ยงที่ดี
การร่วมมือบางทีอาจต้องยอมรับว่าบางครั้งอาจไม่สำเร็จตามจุดประสงค์ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การร่วมมือกันอาจมีการข้ามศาสตร์ เพื่อนำไปใช้จริงในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจได้  และต้องตกลงทำความเข้าใจในมาตราฐานว่าควรเป็นอย่างไร การเป็นสหวิทยาการ การจัดสรรค์ทุน การสร้างพันธมิตร ขั้นตอนจะทำให้สำเร็จอย่างไร
          ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการร่วมงานกันของหน่วยงานหลายๆ องค์กร ที่มาช่วย ร่วมมือกัน จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องตกลงทำความเข้าใจ ยอมรับในความหลากหลายทางความคิด ต้องมีความรู้ มีจิตใจหนักแน่น การใช้สื่อสมัยใหม่เผยแพร่ ให้กระชับ เข้าใจง่าย และแนวทางการดำเนินงานในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่จริง ซึ่งสามารถนำแนวทางการเปลี่ยนระบบการศึกษา เช่น “ศูนย์ศึกษาพัฒนา” ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และควรสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้นักวิจัยด้วย
           
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.  รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนงานได้ดีขึ้นต่อไป                  
2.เกิดวิสัยทัศน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมขึ้น   
3. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างสถาบัน
 
การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงาน       สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนงานและเตรียมการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางที่เหมาะสม
ผู้จัดการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง        ¨  ดีมาก        þ  ดี          ¨พอใจ         ¨ใช้ไม่ได้
มหาวิทยาลัย ฯ  สมควรจะส่งคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  อื่น ๆ  ไปเข้าฝึกอบรมที่สถาบัน ฯ  นี้อีกหรือไม่
                                                  þสมควร         ¨ไม่สมควร
 
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ    ควรจะจัดให้มีการบรรยายหัวข้อนี้ในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์บ้าง
 
 
                                                                   ลงชื่อ ________________________      

                                                                            (ผศ.ดร. ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์)
                                                                     อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
                                                                                   วันที่  8 พฤษภาคม 2562
 
               

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.