หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย                :   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
          ภาษาอังกฤษ            :   Master of Business Administration Program
                                              in Business Administration
 
ชื่อปริญญา           
          ชื่อเต็มภาษาไทย       :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
          ชื่อย่อภาษาไทย         :   บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
          ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Master of Business Administration Business Administration)
          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    :   M.B.A. (Business Administration)

ในการดำเนินการหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (Concentration) 4กลุ่มวิชา (สำหรับแผน ข) ได้แก่ 
1.       กลุ่มวิชาการจัดการ (Management)
2.       กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)
3.       กลุ่มวิชาการเงิน (Finance)
4.       กลุ่มวิชาการบัญชี (Accounting)
รายวิชา                                  
                 1)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                             จำนวน  30หน่วยกิต
911-202 การจัดการการตลาด                                  
(Marketing Management)
3 (3-0-6)
911-203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                    
(Business Economics)
3 (3-0-6)
911-204 การบัญชีสำหรับนักบริหาร                           
(Accounting for Manager)
3 (3-0-6)
911-205 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ             
(Information Technology System for Business)
3 (3-0-6)
911-206 การบริหารโครงการและการดำเนินงาน              
(Project and Operations Management)
3 (3-0-6)
911-207
 
911-208
การจัดการการเงิน                                    
(Financial Management)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                        
(Human Resource Management)
3 (3-0-6)
 
3 (3-0-6)
911-209 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                              
(Business Research Methods)
3 (3-0-6)
911-210 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                 
(Strategic Management)
3 (3-0-6)
911-211 องค์การและการจัดการ                      
(Organization and Management)
3 (3-0-6)
5.        

  2)  กลุ่มวิชาเอกเลือก (แผน ข)                                       จำนวน  9  หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาการจัดการ  
911-302
 
การเป็นผู้ประกอบการ                                
(Entrepreneurship)
3 (3-0-6)
911-305
 
911-306
การจัดการแรงงานสัมพันธ์                                                  (Labor Relations Management)
(Labor Relations Management)
การพยากรณ์ทางธุรกิจ                                
(Business Forecasting)                                                       
3 (3-0-6)
 
3 (3-0-6)
911-309 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     
(International Business Management)
3 (3-0-6)
911-310
 
สัมมนาทางธุรกิจ                                 
(Seminar in Business)
3 (3-0-6)
911-311 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน         
(Logistics and Supply Chain Management)   
3 (3-0-6)
911-313 การจัดการภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน
(Managing Under Uncertainty)
3 (3-0-6)
911-314 ภาวะผู้นำ
(Leadership)
3 (3-0-6)
911-315 ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลง              
(Creativity, Innovation and Change Management)
3 (3-0-6)
911-316 การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง        
(Conflict Management and Negotiation Strategy)
3 (3-0-6)
911-317 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Good Governance and Business Ethics)                    
3 (3-0-6)
911-318
 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Commerce)
3 (3-0-6)
6.             
911-319
 
องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้                                        
(Learning Organization and Knowledge Management)
3 (3-0-6)

7.             
  กลุ่มวิชาการตลาด  
911-324
 
911-326
การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการตลาด
(Marketing Cost and Revenue Analysis)
การตลาดบริการ         
(Service Marketing)
3 (3-0-6)
 
3 (3-0-6)
911-327 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                              
(Customer Relationship Management)
3 (3-0-6)
911-332 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Intergrated Marketing Communication)       
3 (3-0-6)
911-333 การตลาดองค์การ
(Organizational Marketing)
3 (3-0-6)
 
911-334 การตลาดดิจิทัล          
(Digital Marketing)
3 (3-0-6)
 
911-335 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค                      
(Consumer Behavior Analysis)
3 (3-0-6)
911-336
 
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
(Product and Brand Management)
3 (3-0-6)
911-337
 
กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
(Competitive Marketing Strategies)             
3 (3-0-6)
911-338 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing Management)
3 (3-0-6)
911-339
 
สัมมนาการจัดการการตลาด                                    
(Seminar in Marketing Management)
3 (3-0-6)
     
     

 
911-341
กลุ่มวิชาการเงิน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ (Securities Analysis and Portables Management)     
 
3 (3-0-6)
911-342 การจัดการการเงินชั้นสูง                              
(Advanced Financial Management)
3 (3-0-6)
911-345 การจัดการสถาบันการเงิน                   
(Financial Institutions Management)
3 (3-0-6)
911-346 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ         
(International Financial Management)
3 (3-0-6)
911-347 สัมมนาการจัดการการเงิน
(Seminar in Financial Management)  
3 (3-0-6)
911-349 ตลาดเงินและตลาดทุน                      
(Money and Capital Market)
3 (3-0-6)
911-350
 
การควบรวมและการครอบงำกิจการ
(Merger and Acquisition)
3 (3-0-6)
911-361 กฎหมายธุรกิจและกฎเกณฑ์ทางการเงิน                       
(Business Law and Financial Regulation)
3 (3-0-6)
8.             
 
911-351
กลุ่มวิชาการบัญชี
การบัญชีบริหารสมัยใหม่                              
(Modern Managerial Accounting)
 
3 (3-0-6)
911-352 การวิเคราะห์รายงานการเงิน                         
(Financial Reports Analysis)
3 (3-0-6)
911-353 การบัญชีระหว่างประเทศ                             
(International Accounting)
3 (3-0-6)
911-356
 
สัมมนาการบัญชีบริหาร                               
(Seminar in Managerial Accounting)
3 (3-0-6)
 
911-357 การจัดฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี                        
(Database Management for Accounting)      
3 (3-0-6)
911-359
 
ปัญหาการบัญชีภาษีอากรชั้นสูง                      
(Advanced Problems in Tax Accounting)      
3 (3-0-6)
911-360 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น
(Auditing and Professional Assurance Service)
3 (3-0-6)
  3) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
911-402  การค้นคว้าอิสระ 
(Independent Study)
3 (0-0-135)
911-403
 
911-404
 
911-405
วิทยานิพนธ์1             
(Thesis 1)
วิทยานิพนธ์2             
(Thesis 2)
วิทยานิพนธ์3             
(Thesis 3)
3(0-0-135)
 
6(0-0-270)
 
3(0-0-135)
          4) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)                   
911-101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
3 (3-0-6)
911-103 พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ                                                         
(Fundamental of Business Administration)
3 (3-0-6)
  *หมายเหตุ เป็นรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตรวมในการสำเร็จการศึกษา  
       
 

แผนการศึกษา (PLAN OF STUDY)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
          แผน ก แบบ ก (2)
          แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร มีดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
911-202 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)
911-203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6)
911-209 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
911-211 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
*911-103 พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6)
 
          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
911-204 การบัญชีสำหรับนักบริหาร 3 (3-0-6)
911-206 การบริหารโครงการและการดำเนินงาน 3 (3-0-6)
911-208 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
911-403 วิทยานิพนธ์1 3 (0-0-135)
รวม 12 หน่วยกิต
*911-101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1
911-205 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ 3 (3-0-6)
911-207 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)
911-210 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
911-404 วิทยานิพนธ์2 6(0-0-270)
รวม 15 หน่วยกิต
 

9.        
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2
911-405 วิทยานิพนธ์ 3 3 (0-0-135)
รวม 3 หน่วยกิต
 
หมายเหตุ *
          1. รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา
          2. บังคับเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และ/หรือไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
 

          แผน ข
          แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร มีดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1
911-202 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)
911-203 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6)
911-209 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6)
911-211 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
*911-103 พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6)
 
          ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2
911-204 การบัญชีสำหรับนักบริหาร 3 (3-0-6)
911-206 การบริหารโครงการและการดำเนินงาน 3 (3-0-6)
911-208 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
911-3xx วิชาเอกเลือก (1) 3 (3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต
*911-101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6)
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
911-205 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ 3 (3-0-6)
911-207 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)
911-210 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
911-3xx วิชาเอกเลือก (2) 3 (3-0-6)
911-3xx วิชาเอกเลือก (3) 3 (3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2
911-402 การค้นคว้าอิสระ 3 (0-0-135)
รวม 3 หน่วยกิต
         

คำอธิบายรายวิชา
1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
911 - 202       การจัดการการตลาด                                                           3 (3-0-6)
                   (Marketing Management)
                   แนวคิดและหลักการของการตัดสินใจด้านการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด กระบวนการบริหารการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด และการวิจัยการตลาดเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสทางการตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย  การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและ การวางแผนโปรแกรมทางการตลาด การกำหนดส่วนประสมการตลาดและ  การจัดองค์การที่เหมาะสม การปฏิบัติงานและควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
                   The rationale for marketing decisions Marketing Environment and the marketing management process, marketing information system and marketing research to analyze the marketing problems and opportunities, selecting target segment ,developing marketing strategies, planning marketing programs, selecting the appropriate marketing mix, and organizing, implementing, and controlling marketing efforts
 
911 - 203       เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                             3 (3-0-6)
                   (Business Economics)
          โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่การใช้จ่าย การผลิต การติดต่อทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ การแบ่งสรรสินค้าและบริการ การกระจายรายได้ บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล กระแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ความสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายการเงินและการคลัง
                    Economic structure, including special factors effecting the economy; expenditures, production, the relationship of economics with foreign countries, classification of goods and services and income distribution. The role of economy in the government sector, circulations of economics system. Other factors that effect economic situations, inflation, deflation. The importance of security market, GNP (Gross National Product), GDP (Gross Domestic Product), and exporting, currency exchange rate, monetary and fiscal policies

911 - 204       การบัญชีสำหรับนักบริหาร                                                    3 (3-0-6)
          (Accounting for Manager)
                   เทคนิคและวิธีการนำเอาข้อมูลต้นทุน และข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมการตัดสินใจ การประเมินผลการดำเนินงาน ครอบคลุมการคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกำหนดราคาโอน การวัดผลการดำเนินงานในหลายมุมมอง
                   The application of cost and quantitative information techniques and approaches in analysis, planning, controlling, decision making and performance evaluation. Including activity based costing, analyzing information for decision making, budgeting, accounting responsible, transfer pricing and the balanced scorecard. 
 
911 - 205       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ                                     3 (3-0-6)
                   (Information Technology System for Business)
                   ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในระบบงานของอุตสาหกรรมต่างๆ ทางการบัญชีและการเงิน การจัดการการขาย-การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อการตัดสินใจในการกำหนดกลยุทธ์การจัดการ
                    Understand computer hardware and software systems that used for organizational management jobs in any kind of industry, information technology systems, servers and storage in the present –day used for management of accounting and financing, selling and marketing, human resource information technology systems operation, in order to make decisions for management strategies.
 

911 - 206       การบริหารโครงการและการดำเนินงาน                                      3 (3-0-6)
                   (Project and Operations Management)
          แนวทางในการพัฒนาผลิตภาพทางธุรกิจในด้านการผลิตและการบริการ กลยุทธ์ในการดำเนินการ  การวางแผนการผลิต  การบริหารการจัดการวัสดุ  การจัดการเชิงคุณภาพ  การจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการกระจายสินค้า  การจัดการโซ่อุปทาน  กระบวนการการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ กระบวนการตัดสินใจโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ จนถึงการประเมินโครงการโดยอาศัยเทคนิคในการบริหารโครงการ ในการจัดการระบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ความต้องการ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพ การเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดจนการดำเนินการจัดทำโครงการ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนให้การดำเนินโครงการจนสิ้นสุด    
          Methods for improving business productivity in a production and service system., operations strategy, production planning, materials management, total quality management, inventory management, logistics systems, supply chain management. Project management, project planning, decision making using quantitative analysis and project control with the combination of systems engineering, requirements analysis, risk management, quality control. Projects are presented in a life-cycle beginning with creative problem solving through project operations and ending. Software tools are introduced as technology to support the project phases.
 
911 - 207       การจัดการการเงิน                                                             3 (3-0-6)
          (Financial Management)
          ปรัชญาการจัดการการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนการบริหารเงินทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารสินทรัพย์ งบประมาณการลงทุนและการประเมินโครงการ การตัดสินใจลงทุน เครื่องมือทางการเงิน นโยบายเงินปันผลและ การบริหารความเสี่ยง
          Financial management philosophy, financial environment, financial analysis,   financial planning, sources of funding, asset management, capital investment and capital budgeting, investment decisions, financial instruments, dividend policy and risk management.

911 – 208      การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                   3 (3-0-6)
                   (Human Resource Management)
                   กระบวนการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ความปลอดภัยและสุขภาพ แรงงานสัมพันธ์  การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ การบริหารบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกำลังคนในองค์การเพื่อให้มีกำลังคนที่สามารถทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
                   Human resource management and development processes, job analysis and design, personnel planning, recruitment personnel selection, training and development, performance evaluation, wage salary administration and various fringe benefits, health and safety, labor relation, human resource information systems, talent management and problems related to human resource management. Topics also include the analysis of strengths and weakness in human resources to maximizing organizational resource effectiveness.   
 

911 - 209       ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                                      3 (3-0-6)
                   (Business Research Methods)
          การดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ  เน้นความสำคัญในหลักการ และวิธีการออกแบบการวิจัย การกำหนดโครงร่างการวิจัย การกำหนดปัญหา และนิยามปัญหา การสร้างสมมติฐาน และกรอบแนวคิดการวิจัย  การดำเนินการวิจัยในการกำหนดประชากรและใช้กลุ่มตัวอย่าง การใช้เครื่องมือและตรวจคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมข้อมูล แผนการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และวิธีการทางสถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน สถิติความสัมพันธ์และการพยากรณ์  การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสามารถมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ การสรุปผลและรายงานผล ตลอดจนการเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอผลวิจัย
          A business research methodology that emphasizes on principles and methods of research design, research framework, problem definition and research problem formulation, creating hypothesis and conceptual research, population and sample definition,  the use of quality tools and equipments, data collections, data analyzing, selecting information and basic statistical methods, statistical hypothesis testing, statistical correlation, and forecasting. Techniques for analyzing information, writing and presenting a report, making conclusions, as apply for businesses oriented are also presented in this course.
 
911 - 210       การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                         3 (3-0-6)
                   (Strategic Management)
                   แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ การพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะธุรกิจเทคนิคในการส่งเสริมการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  จริยธรรมกับการนำกลยุทธ์ไปใช้ในองค์การ ระบบการควบคุมกลยุทธ์
Concepts of basic and the process of strategy development, characteristics of an effective strategy, analyze of industrial environment and competitor, strategy to gain competitive advantage, application strategy,  business development and increasing specialization, techniques to promote the strategy into practice, ethics and organization strategypractice and  strategy controlling.
 
911 - 211       องค์การและการจัดการ                                               3 (3-0-6) 
           (Organization and Management)                                        
                   แนวคิดในการบริหารจัดการ บทบาทของผู้บริหาร ในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์การ การจัดกำลังคน การควบคุม ครอบคลุมถึงภาวะผู้นำ การจูงใจ การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ
Administration management concepts, the roles of executives such as planning, organizing, staffing and controlling including leadership, motivation, team work, communication and decision making.
 
2) กลุ่มวิชาเอกเลือก (แผน ข)                                
กลุ่มวิชาการจัดการ(Management)
 
911 - 302       การเป็นผู้ประกอบการ                                                          3 (3-0-6)
                   (Entrepreneurship)
          แนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนธุรกิจ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ทางการตลาด การวางแผนทางการตลาด การวางแผนการผลิต แผนการทางบัญชีและการเงินและจริยธรรมของผู้ประกอบการ
                   Conceptof entrepreneurship, business planning, operation of business, business building, organization management, human resource management, marketing plan, marketing analysis, production plan,financial and accounting plan and ethicalentrepreneurs.
 

911-305         การจัดการแรงงานสัมพันธ์                                                   3 (3-0-6)  
                   (Labor Relations Management)
                   แนวความคิดและหลักการแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โครงสร้างและการจัดการของสหภาพแรงงาน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการระงับข้อพิพาทแรงงาน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัญหาและสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยศึกษากรณีตัวอย่าง
Fundamentals of labor relationship management, relationship between the workers, the structure of labor union management, labor law, negotiations, and labor conflict resolution in order to improve the relationship between the employer and the employees, focus on the problems and situations in country and international labor relationships by studying from the case study. 
 

911 - 306       การพยากรณ์ทางธุรกิจ                                                        3 (3-0-6)
                   (Business Forecasting)
                   แนวคิดของกระบวนการพยากรณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของธุรกิจในระยะสั้น และระยะยาว วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงรายได้ – รายจ่ายของประชากร รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ – อุปทาน เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ และเศรษฐศาสตร์นโยบาย ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบบัญชีแห่งชาติ และบัญชีรายได้ประชาชาติ การคำนวณผลิตภัณฑ์ประชาชาติ องค์ประกอบของความต้องการใช้จ่ายมวลรวม รายจ่ายการบริโภคมวลรวม การออม และการลงทุน การเงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน สภาวะเงินเฟ้อ – เงินฝืด ตลาดเงินและตลาดทุน นโยบายการคลัง และงบประมาณ การวิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าวเป็นที่มาของกระบวนการสารสนเทศ ที่จะนำมาใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจการค้า วัฏจักรธุรกิจในอนาคต
Concepts of business forecasting processes, analyzing market demand, economic analysis, trends of short–run and long–run business, analyzing changes in population income and expenses, government, government enterprises, and business, components and factors that affect the supply and demand, economic analization and economics policies, problems of economic foundations, national accounting systems, gross national production, and gross domestic product calculations, components of demand for the total expenses, consumption expenses, saving and investing, financing and banking; financial policy, money and capital markets, government financial policy, inflation and deflation status, all the above factors will be analyzed in information process to develop a business forecasting, trading and business cycle for the future.
 

911 - 309       การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                              3 (3-0-6)
                   (International Business Management)
                   วิเคราะห์องค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อจำกัดทางวัฒนธรรมการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์องค์การ การตลาด การเงินและจริยธรรมระหว่างประเทศ
                    Analysis on international business, restrictionsof cultural, educations, political, economics and social in order to manage international business. The concept of international business management in part of organizational strategies, marketing, financial and international ethics.
 
911 - 310       สัมมนาทางธุรกิจ                                                               3 (3-0-6)
 (Seminar in Business)
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจจากกรณีศึกษา ปรากฏการณ์ทางธุรกิจปัจจุบัน และปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอ เพื่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
Analyzing current business issue and past critical business issues by using case study.  This course will develop student personality and presentation skills, needed to be a professional leader.
 

911 - 311       การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                          3 (3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
บทบาท และความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อองค์การ แนวความคิดของการจัดการโลจิสติกส์    กิจกรรมโลจิสติกส์  กลยุทธ์เชิงผสมผสานของกิจกรรมโลจิสติกส์ในโลกธุรกิจ การบริการลูกค้า การจัดหาและการจัดซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์   การประกันภัย การจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง   การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า และการจัดการโซ่อุปทาน
The role and the importance of logistics management in an organization, the concept of logistics management, combining the activities of logistics strategies in the business world, customer services, procurement and purchasing, information technology for logistics management, insurance, material management, inventory management, transportation, warehousing management and supply chain management.
 
911-313         การจัดการภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน                                     3 (3-0-6)
                   (Managing Under Uncertainty)
                   การพัฒนาวิธีการในการทำความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณ การวางแผนโครงสร้างของงบประมาณ การปรับเปลี่ยนงบประมาณให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอกและจัดทำรายงานการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
                   Develop an approach to understanding such as capital allocation issues, capital structure planning, optimization policies with changing opportunity sets and adjustment costs and the selection of levels of risk takingincluding internal risk and external risk andreporting issue business risk management
 

911 - 314       ภาวะผู้นำ                                                                       3 (3-0-6)
                   (Leadership)
                   การพัฒนาของทฤษฏีภาวะผู้นำจากบุคลิกภาพของผู้นำ ทักษะของผู้นำ รูปแบบการบริหาร สถานการณ์และการนำทักษะและความสามารถของผู้นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้โดยส่วนตัว นอกจากนี้รูปแบบการเป็นผู้นำและบทบาทของผู้นำในการปฏิบัติและการตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์การ
                   The development of leadership theories from trait, skill, style, situational and how skills and abilities in leadership can be developed and applied in organizations, communities, or societies. Moreover, Leadership model and the role leadership performs in the interaction with organizational culture
 
911 - 315       ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลง           3 (3-0-6)
                   (Creativity, Innovation and Change Management)                            
                   กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรมตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้นำในการกำหนดนวัตกรรมสำหรับองค์การ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์การ การใช้นวัตกรรมเพื่อนำพาองค์การไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การเสริมสร้างมูลค่าให้กับองค์การบนพื้นฐานกรอบแนวคิดเชิงวิเคราะห์และพัฒนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ์สำหรับรองรับการเจริญเติบโตขององค์การที่ยั่งยืนภายใต้พลวัตรการแข่งขันที่รุนแรง
                   The concepts of innovation, innovation development process, types of innovation, manager roles as a leader in an innovation organization under the influence of changing economics, social, political and technological environments on organizational change. The students will develop the information to be used as a tool in managing and developing the effective knowledge management within an organization, the uses of innovations for competitive advantage, building organization values and developing strategic innovation to support sustainable organization growth under turbulence environment. 
 

911 - 316       การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง            3 (3-0-6)
                   (Conflict Management and Negotiation Strategy)
                   ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งความขัดแย้งภายในและภายนอกองค์การ สาเหตุความขัดแย้ง แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจทั้งการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลและแผนกภายในองค์การ
                   The conflict occurred in business operation including internal and external organizational conflict. Cause of conflict, preventing and solving conflict, and business negotiation strategy; both personal negotiation and division or organizational negotiation. 
 
911 - 317       ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ                                         3 (3-0-6)
(Good Governance and Business Ethics)
ความหมายของจริยธรรม ปรัชญาในการดำรงชีวิตส่วนบุคคล วัฒนธรรม แนวคิด ทัศนคติ ความประพฤติ วินัยบุคคล-สังคม มารยาทและการปฏิบัติ ระบบโครงสร้างขององค์การ จรรยาบรรณทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โลกาภิวัตน์ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม องค์การและการจัดการ ระดับจรรยาบรรณและกรอบ (โครงร่าง) ในการจำแนกระดับของจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจกับการจัดการ คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร การสร้างระบบการบริหารที่ดีอย่างมีคุณธรรม การตัดสินใจเชิงคุณธรรมในทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริหารองค์การ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า ผู้มีความเกี่ยวข้องกับองค์การ นโยบายที่สำคัญของกิจการ การควบคุมภายใน การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติจริยธรรมในองค์การ ธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการ
The meaning and descriptions of ethics, philosophy of personal living, culture, concepts, attitudes, behavior, personal and social discipline, organization structure systems, business ethics and environmental dimension factors in globalization, how  economic are affecting industries, organization , and management, business ethics level and framework for classifying ethical level, business ethics and management, executive ethics, Ethics for board of directors, shareholders, executives and employees, customers, stakeholders, Business Policies, internal auditing, setting the business ethics standard and code of conduct in organization in order to satisfy good governance  and  management. Business ethics in making decisions, building up a good ethical management system.

911 - 318       การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                           3 (3-0-6)
(Electronic Commerce)
แนวคิดเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์  ระบบตะกร้าและระบบการชำระเงิน กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี  ซอฟต์แวร์สำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และการพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
         Concept of electronic commerce, infrastructure of electronic commerce, marketing, selling, and public relations strategies, shopping cart and payment system, legal, ethical, and tax issues, software for electronic commerce, development of an electronic commerce website.
 
911 – 319      องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้                           3 (3-0-6)
                   (Learning Organization and Knowledge Management)
                   การนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการเรียนรู้องค์การและการจัดการองค์ความรู้ โดยเน้นกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ ศึกษาทฤษฎีการสื่อสารองค์การ เทคนิคการตรวจสอบการปฏิบัติงานในองค์การเพื่อนำสู่เป้าหมายขององค์การ ข้อพิจารณาในการดำเนินการทางธุรกิจ ทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและด้านธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง การวัดประสิทธิภาพ กรอบวิธีการจัดการองค์ความรู้ การปรับปรุงกระบวนการ และมาตรฐานการจัดการองค์ความรู้
                   The presentation of overall about leaning organization and knowledge management. Leaning Organization that focus on communication processes both inside outside organization, theories of organization communication and techniques to monitor the operation in organization in order to achieve the organization’s goal.  The consider business operation, information technology resources and knowledge base, connecting  between the information technology strategy and business, human resource management, risk management, measuring the efficiency, framework of monitoring knowledge management, process development, and standard of knowledge management.

กลุ่มวิชาการตลาด(Marketing)
 
911 - 324       การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการตลาด                                 3 (3-0-6)
                   (Marketing Cost and Revenue Analysis)
          การวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และกำไร โดยใช้หลักการทางต้นทุนและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้บริหาร เพื่อวางแผนการควบคุมและตัดสินใจทางด้านการตลาด ซึ่งเน้นต้นทุนและระบบของค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนและรายรับ เพื่อขยายขอบเขตตลาดของสินค้าที่จะทำกำไรสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ โดยอาศัยหลักวิชาด้านการบัญชีและการเงิน
Analyzing the cost, the revenue and the profit by using the principle of costs accounting and the mathematical model for managers in order to control and make decisions, which focuses on the cost and the system of expenses.  In addition, analysis of the relation of cost and revenue for expanding the marketing boundary to make the maximum profit under the limited conditions by using the fundamentals of accounting and finance.
 
911 – 326      การตลาดบริการ                                                      3 (3-0-6)
                   (Service Marketing)  
                    ความสำคัญ ลักษณะ และประเภทของการตลาดบริการ สภาพแวดล้อมทางการตลาดในธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบริการ ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบริการ การวิเคราะห์และการพัฒนากลยุทธ์การตลาด รวมถึงการจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ
                   The importance, characteristic and types of service marketing, including the marketing environment, consumer behavior in the service business, key success factorsof service business. Analysis and strategic development of marketing service including quality and efficiency of services.
 

911 - 327       การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                             3 (3-0-6)
                   (Customer Relationship Management)
          กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยเน้นถึงกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธภาพ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพื่อสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการการตลาดเชิงสัมพันธภาพ รวมทั้งการกำหนดโปรแกรมการดำเนินงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ให้คุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าบรรลุการสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า  การวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทั้งวิธีการบรรยายและกรณีศึกษา
Framework for customer relationship management with emphasis on strategy, organizational transformation, and technology - enabled relationship management and process changes that are integral to achieving the objectives of relationship management and how to optimize marketing programs in order to experienced customers with maximize customer value, including operations by using the power of analytical CRM through lectures and case studies.
 
911-332         การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ                                           3 (3-0-6)
                   (Integrated Marketing Communication)
                   การนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ ของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กระบวนการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม การส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ของการสื่อสารทางการตลาดการวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดเพื่อสังคม และการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
                   The presentation of  role and importance of marketing communication concept process, the effective marketing communication factors, strategic planning process and control, advertising promotion, public relation, budget allocation to marketing communication activities, the analyzing of societal marketing, and the communication for organization good image.
 

911-333         การตลาดองค์การ                                                    3 (3-0-6)
                   (Organizational Marketing)
          แนะนำการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจในมุมมองของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์การตลาด ระบบการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การบริหารงานขาย การวิจัยตลาด การตั้งราคาและการโฆษณาและพฤติกรรมการซื้อของสินค้าอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังแนะนำการตลาดแบบธุรกิจต่อภาครัฐเช่นการหาข่าวสารเกี่ยวกับการประมูลของภาครัฐที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิจัยเพื่อหาหุ้นส่วนทางการค้าหรือ คู่แข่งขันและศึกษาหน่วยงานเป้าหมายที่จะซื้อ
           Introduces business-to-business marketing from the perspective of both the seller and the buyer. Covers marketing strategy and product/ market planning  systems, selling and management of the sales force,  marketing research,  pricing and promotionand industrial buying behavior. Moreover, introduces business to government  marketingsuch as finding out about the auction of government appropriate to the product and services, research to find partners or competitors and study the agency that are targeting purchases.
 
911-334              การตลาดดิจิทัล                                                                                           3 (3-0-6)
                   (Digital Marketing)
          กลยุทธ์และวิธีการที่จะสนับสนุนให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อซ้ำและ/หรือมีการซื้อที่มีความถี่มากขึ้นโดยใช้หัวข้อในการศึกษาเช่น การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต การทำการตลาดโดยใช้เนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย, การทำตลาดผ่านทางผู้แทนโฆษณา สื่อออนไลน์ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรม ที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต                 
The strategies and methods to encourage repeat behavior and/or increase the frequency of interaction.  Examine topics such as search engine marketing (SEM), content marketing, affiliate marketing, social media campaigns, mobile applications.
 

911 - 335       การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค                                              3 (3-0-6)
                   (Consumer Behavior Analysis)
                    บทบาทและความสำคัญของผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ลำดับขั้นตอนความต้องการ การจูงใจและความเกี่ยวข้อง การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ การประมวลสารสนเทศของผู้บริโภค ประเภทของการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
          The role and importance of the consumer, segmenting consumers, Factors influencing the consumer, research in consumer, cultural, family,  reference group, sequence needs, motivation and relevance, regcognition, learning, attitudes and attitude changes, personality, information processing of consumers, type of purchase decision and consumer buying decision process
 
911– 336      การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า                                           3 (3-0-6)
                   (Product and Brand Management)
                   แนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการด้านผลิตภัณฑ์  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  กลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์   การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตราสินค้า การจัดการตราสินค้า การจัดการคุณค่าตราสินค้าและกลยุทธ์ตราสินค้า  การบรรจุภัณฑ์
                   The concept and hands-on experience in managing the product, new product development process, product mix and product line strategies, product life cycle strategies, product positioning, tools used in branding, brand management and packaging.
 

911 - 337       กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด                                             3 (3-0-6)
                   (Competitive Marketing Strategies)
                   แนวคิดการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้หลักการจัดการสมัยใหม่ ในการกำหนดแผนการตลาดและโปรแกรมด้านการตลาด โดยศึกษาให้ครอบคลุมกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจในทุกระดับและกำหนดกลยุทธ์ในทุกด้านเพื่อให้เกิดโอกาสการได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา  กลยุทธ์ช่องทางการตลาด และจัดการโซ่อุปทาน ตลอดจนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
                   The marketing strategies concepts, application of new managerial functions to set the appropriate marketing plan and program; coverage of all levels and all marketing mix, corporate level, strategic business unit level, for building opportunity of sustainable competitive advantage, product strategy, pricing strategy, marketing channel strategy, supply chain management, marketing communication strategy and the application of new marketing strategies.
 
911 - 338       การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ                               3 (3-0-6)
                   (International Marketing Management)
ความสำคัญของการค้าโลก ระบบโลกาภิวัตน์  ความจำเป็น การท้าทาย และโอกาสในการทำการตลาดระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมของลักษณะตลาดต่างประเทศ  การตระหนักถึงวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ขั้นตอนและกระบวนการระหว่างประเทศ  การวางแผนการตลาดระหว่างประเทศ และการควบคุม กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกำหนดราคา การสื่อสารระหว่างประเทศ  ช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ  การขนส่ง  การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ การจัดองค์การด้านการตลาดระหว่างประเทศ
The importance of world trade, globalization, imperatives, challenges and opportunities in international marketing, environment of market characteristic economic, determining cross culture, stage and process of international marketing, international marketing planning and control, product strategy, export pricing strategy, international communication, international distribution channel, international logistics, international promotions and organizing the international market.
 

911 – 339      สัมมนาการจัดการการตลาด                                         3 (3-0-6)
                   (Seminar in Marketing Management)
                   วิเคราะห์ และอภิปรายถึงการนำทฤษฎีและหลักการจัดการ การตลาด มาประยุกต์ ใช้ในการแก้ปัญหา กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โดยการเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อที่มีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันมาบรรยายถึงการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ โดยเน้นกรณีศึกษาเป็นหลัก
Analyze and explain the implementation of marketing theory and marketing management concepts to solve problems, policy setting, and strategies setting by inviting the specialist in the field of business administration, marketing, entrepreneurship to discuss and share experiences about the application of theory to practice on case study basis.
 
กลุ่มวิชาการเงิน(Finance)
 
911 - 341       การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์           3 (3-0-6)
(Securities Analysis and Portfolio Management)
                   ทฤษฎีการวิเคราะห์และการจัดการหลักทรัพย์ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านเทคนิค การเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ประเมินมูลค่าของบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การลดความเสี่ยงจากการลงทุนภายใต้สภาวการณ์ทางการเงินทั้งของบุคคลและผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันและแนวทางการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
                   The theory of analysis and securities management, analyzing basic technical factors, various types of securities movement and assessment of company value, The relationship between risk  and return on investment in the stock exchange market, securities portfolio management, risk reduction under personal and institutional investors and success of investment approaches. Study by case study.
 

911 - 342       การจัดการการเงินชั้นสูง                                             3 (3-0-6)
(Advanced Financial Management)
วิชาบังคับก่อน   911 - 207   การจัดการการเงิน
                   การตัดสินใจลงทุนภายใต้ภาวะความแน่นอนและไม่แน่นอน การวางแผนทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างของเงินทุน ประสิทธิภาพของตลาดเงินทุน การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางการเงินของกิจการ ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุน การประเมินค่ากิจการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล การเข้าครอบครองกิจการ กองทุนต่างประเทศและบริษัทร่วมทุน การเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทางการเงินและการล้มละลาย ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง                 
                   Investment decisions under certainty and uncertainty, financial planning, financial forecasting, cost of capital, capital structure. Capital market efficiency, concepts and theory application of business finance, basic problem solving, capital budgeting problems, business assessment, dividend policy, mergers and acquisitions, private equity and venture capital, international finance. Moreover, financial distress and bankruptcy. Study by case study.
 
911 - 345       การจัดการสถาบันการเงิน                                           3 (3-0-6)
(Financial Institutions Management)
                   การบริหารสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงิน ธนาคารเพื่อการลงทุนและสถาบันประกันภัย ความเสี่ยงภายใต้นโยบายการรักษาสภาพคล่อง นโยบายให้สินเชื่อ และนโยบายการลงทุนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผันแปร การจัดการด้านเงินทุน การวิเคราะห์และการวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินกับระบบเศรษฐกิจ
                   Financial institution management, commercial banks, financial corporation investment banking and insurance institutions. Risk under liquidity maintaining policies, credit policies, investment policies under changing environments. Capital management, analysis and business development planning, relationships between financial institutions and economy systems.
 

911 - 346       การจัดการการเงินระหว่างประเทศ                                  3 (3-0-6)
                   (International Financial Management)
                   วิชาบังคับก่อน   911 - 207   การจัดการการเงิน
การจัดการการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ในการประเมิน โอกาสในการลงทุน สภาพแวดล้อม ปัญหาและระบบการเงินระหว่างประเทศ ระบบการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆ วิธีการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความยืดหยุ่นของอัตราแลกเปลี่ยนแหล่งเงินทุนในการลงทุนระหว่างประเทศ  โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนของเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง
                   International business financial management, assessment alternatives, investment opportunities and environment, problems and international financial systems, determination of the exchange rate systems, reducing the risks from changing exchange rates, exchange rates flexibility, sources of funds in international investments, capital structure, international business cost of capital. Study by case study. 
 
911 - 347       สัมมนาการจัดการการเงิน                                           3 (3-0-6)
(Seminar in Financial Management)
วิชาบังคับก่อน 911 - 207    การจัดการการเงิน
การวิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจ และการปฏิบัติทางการเงินของธุรกิจ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงิน โดยการจัดกลุ่มสัมมนา กรณีศึกษา และ/หรือ จากรายงานของผู้ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในกลุ่มสัมมนา
Analyzing decision problems and business financial practices. Application of financial theory by group seminar, case study discussion and/or interested students reports, analysis and comment on problems solving in group seminars.     
 

911 – 349      ตลาดเงินและตลาดทุน                                               3 (3-0-6)
(Money and Capital Market)
                    แนวทางการระดมทุนในตลาดการเงินและตลาดทุน โครงสร้างตลาดการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสารทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินและการบริหารการเงินระหว่างประเทศ วิเคราะห์ตลาดการเงินทั้งที่สมดุลและมีความผิดปกติ
                   Financing guidelines in financial and capital markets, financial market structure, related laws and regulations, financial instruments, financial institutions’ roles and international financial management. Analysis of financial markets in case of equilibrium and malfunction. 
 
911 – 350      การควบรวมและการครอบงำกิจการ                                3 (3-0-6)
(Merger and Acquisition)
                   วิธีการและการดำเนินการรวมกิจการในรูปแบบต่างๆ ลักษณะเงื่อนไข สัญญาข้อตกลง การประเมินมูลค่ากิจการ การตัดสินใจรวมกิจการ เทคนิคการเสนอราคา การเจรจาต่อรอง ตลอดจนเงื่อนไขและข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
                   Various approaches in business combinations terms and agreements, business assessment, business combination decision, offering techniques, negotiations, related law restrictions and conditionsincluding due diligence on present time. Study by case study.    
 
911 - 361       กฎหมายธุรกิจและกฎเกณฑ์ทางการเงิน                            3 (3-0-6)
                   (Business Law and Financial Regulation)
                   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงกฎหมายต่าง ๆ เอกเทศสัญญาบรรพ 3 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของตัวแทน ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท การผูกขาดทางการค้า กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การจัดเก็บภาษีอากรการประกอบธุรกิจ
                   An approach to studying the law and relevant topics that students need to understand about business transactions, contracts particularly in agencies, bill, partnership and company law. Thorough examining a specific law, Labor law, Anti – trust law, Banking and Trust law, Stock exchange law and businesses taxation.
กลุ่มวิชาการบัญชี(Accounting)
 
911-351         การบัญชีบริหารสมัยใหม่                                            3 (3-0-6)
                    (Modern Managerial Accounting)
                   ระบบบัญชีต้นทุน การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุน การรวบรวมและการสะสมข้อมูล การวิเคราะห์ ตลอดจนการแปลความหมายของข้อมูล  ความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน  ควบคุมและการตัดสินใจเชิงปริมาณ  โดยใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ต้นทุนฐานกิจกรรม  การลดต้นทุนและ    การจัดการลดกระบวนการสูญเปล่าในการทำงาน
                    The cost accounting system, development of cost accounting system; collection and accumulation; the analysis including data interpretation;  the relationship of various information for planning, controlling and making decisions in administration perspective by using accounting information data ; activities-based costing; cost reduction and lean management.
 
911-352         การวิเคราะห์รายงานการเงิน                                         3 (3-0-6)
(Financial Reports Analysis)
การพัฒนาความรู้การปฏิบัติทางบัญชีที่ต่างจากมาตรฐานและผลกระทบที่มีต่อรายงานการเงิน การปรับงบการเงินเพื่อการวิเคราะห์ การใช้รายงานของผู้สอบบัญชี การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในการวิเคราะห์ หมายเหตุประกอบการเงิน การศึกษาเชิงลึกในงบการเงินของแต่ละอุตสาหกรรม การจัดทำประมาณการงบการเงิน การประยุกต์ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์และพยากรณ์ทางการเงิน ตัวแบบการประเมินมูลค่ากิจการ
Developing the accounting operation that differs from the standard and the impact of the financial report, analyzing the financial adjustment, using the report of the auditor, using the specific financial statements in the business, the remark in the financial statements, in-depth studying the financial statements of each business, budgeting, applying the software for analyzing and forecasting the finance, and the model of evaluation the business.
 

911-353         การบัญชีระหว่างประเทศ                                            3 (3-0-6)
                    (International Accounting)
          ความแตกต่างทางการบัญชีของประเทศต่างๆ  การบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศ ปัญหาการกำหนดราคาโอน บทบาทและข้อจำกัดในการใช้รายงานทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงประเด็นทางด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่แตกต่างกัน ผลกระทบของเงินตราต่างประเทศต่อการบัญชี  และการพัฒนาวิชาชีพทางบัญชีของสถาบันวิชาชีพระหว่างประเทศ
                   Difference of accounting system of other countries, the international accounting, the problems of the determining transferred price, the role and limitation of analyzing financial report inside and outside country including the current issues about the involved taxes and the differenceof law, the impact of international currency on accounting system and the development of the international professional organization.
 
911-356         สัมมนาการบัญชีบริหาร                                              3 (3-0-6)
                   (Seminar in Managerial Accounting)
เทคนิคและวิธีการนำเอาข้อมูลต้นทุน และข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมการตัดสินใจ การประเมินผลการดำเนินงาน ครอบคลุมการคำนวณต้นทุนตามกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกำหนดราคาโอน การวัดผลการดำเนินงานในหลายมุมมอง วิพากษ์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนำข้อมูลต้นทุน และการบัญชีบริหารมาใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารจัดการ การนำข้อมูลต้นทุนมาประยุกต์เทคนิค
The application of cost and quantitative information techniques and approaches in analysis, planning, controlling, decision making and performance evaluation. Including activating base costing, analyzing information for decision making, budgeting, accounting responsible, transfer pricing and the balanced scorecard.  Criticize the problems about taking cost data and managerial accounting for making decision. 
 

911-357         การจัดฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี                                      3 (3-0-6)
                    (Database Management for Accounting)
                   วิวัฒนาการของระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดและหน้าที่ต่างๆ ของการจัดการฐานข้อมูลรวมถึงการออกแบบ การสร้าง การเรียกใช้ และการปรับฐานข้อมูลทางบัญชีบทบาทของฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการสื่อสารข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจาย การสนับสนุนการนำฐานข้อมูลไปใช้ในด้านเทคนิค ด้านพัฒนาใช้งาน และด้านการดำเนินงาน ระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยของฐานข้อมูลการบัญชี การประเมินและการเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลทางบัญชี
                   The evolution of database management system; concepts and functions of database management including design, generation, retrieve, and adjustment of accounting database; the role of database in accounting information system and data communication; distributed database; database support for technique, development, and operation; security system; security of accounting database; and evaluation and application of accounting database management.
 
911-359         ปัญหาการบัญชีภาษีอากรชั้นสูง                                    3 (3-0-6)
                    (Advanced Problems in Tax Accounting)
                   ปัญหาภาษีอากรของธุรกิจด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีอื่นๆ การวางแผนภาษี ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานรายงานทางการเงินและกฏหมายภาษีอากร ประมวลรัษฏากร คำพิพากษา คำวินิจฉัยและคำตอบข้อหารือของกรมสรรพากร
                   Problems of corporate income tax and other taxes; tax planning; the differences between financial reporting standard and tax law, revenue code, court order and verdict from revenue department.
 

911-360         การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น                            3 (3-0-6)
                   (Auditing and Professional Assurance Service)
                   พัฒนาการของการสอบบัญชีและการให้บริการอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชียุคใหม่ ทฤษฏีและวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ การสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามมาตรฐานการสอบบัญชีปัจจุบัน การให้บริการความเชื่อมั่นอื่นๆ ของผู้สอบบัญชีและการรายงานที่เกี่ยวข้อง
                   Development in auditing and other services being offered by auditors; roles and responsibilities of auditors in today's environment; new auditing concepts and procedures; completion of the audit and reporting under current auditing standards; other assurance services and related reporting.
 
3) วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 
911-402         การค้นคว้าอิสระ                                                 3 (0–0–135)
                   (Independent Study)
                   กำหนดให้นิสิตค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติ ภายใต้ความเห็นชอบ การแนะนำและกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต สำรวจปัญหา และทำการศึกษา ประเด็นปัญหาในหัวข้อที่นิสิตสนใจและเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
                   The students will be assigned to study relevant business theory and practice under close supervision by their advisor. The main purpose of the study is to explore interesting and useful current issues in business practice.
 
931-403         วิทยานิพนธ์ 1                                                     3 (0–0–135)
         (Thesis 1)
การเขียนและการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธ์ การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย และวิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์
Writing and proposing thesis outline, analysis of literature review pertinent to thesis title, proposing research methodology, as well as instrument development and development for thesis research.
911-404         วิทยานิพนธ์ 2                                                    6 (0–0–270)            (Thesis 2)
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้สำหรับทำวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลสำหรับเขียนวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
Construction and development of thesis research instruments, data collection and analysis, as well as presentation of data for thesis writing to thesis advisors.
 
911-405         วิทยานิพนธ์ 3                                                     3 (0–0–135)
                   (Thesis 3)
                     การเขียนรายงานการวิจัยตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่
                  Writing of research outcomes from data analysis, presentation of thesis to advisors and undertaking of thesis defense examination, improvement of thesis, research article writing and publication.
 
 
4) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต)
 
911 - 101       ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา                                             3 (3-0-6) 
          (English for Graduate Studies)
                   ภาษาอังกฤษธรกิจขั้นสูงด้านการอ่าน  การเขียน  การพูด  และการฟัง เพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพในการสรุปและวิเคราะห์บทความ หรือข้อความทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ของการบริหารธุรกิจ
                   Advance Business English on reading, writing, speaking and listening skill. Developing and analyzing journal articles or newspapers which relate to the students’ field of study.
 

911 - 103       พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ                                        3 (3-0-6)
                   (Fundamental of Business Administration)
                   พื้นฐานการบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน และแนวคิดการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การลงทุน การคืนทุน การทำกำไร เงินสดหมุนเวียน การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ เครื่องมือสถิติเพื่อใช้สำหรับบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
                   Principles of business administration on accounting and finance, to understand the concepts of financial statements analysis, investment, pay-back period, profitability, cash-flow, economic analysis, applied statistics, marketing,  management and  human management.                    
 
 

          หลายคนคงยังไม่รู้จักใช่ไหมครับว่า MBA คืออะไร พี่จะมาแนะนำให้น่ะคับว่าMBA คืออะไร ทำใมต้องเรียน และจะเรียนเพื่ออะไร   MBA เป็นหลักสูตรฮิตสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร หรือพูดตามวัยรุ่นเลยน่ะคับ MBA ดังเพราะติดปาก แต่ที่จริงแล้วไม่รู้ว่าหลักสูตร MBA คืออะไร MBA มีอะไรอีกเยอะที่น้องๆหลายคนยังไม่รู้ หลักสูตร MBA (Master of Business Administration) หรือปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรปริญญาโท ที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุดหลักสูตรหนึ่งของโลก ในฐานะ ที่เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพที่มั่นคงในอนาคต MBA เป็นหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของระบบธุรกิจ โดยเฉพาะบุคคลากรในตำแหน่งบริหาร  

          หลายคนคงมีคำถามว่า เรียน MBA แล้วได้อะไร ดีอย่างไร เรียนไปทำใม ถ้าเราไปถามคนที่เรียนจบหลักสูตร MBA อาจจะได้คำตอบของแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน แต่มีคำตอบหนึ่งที่พี่เชื่อว่าคนที่เรียนหลักสูตรนี้คงตอบเหมือนกัน ก็คือ ความรู้ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นบริการการตลาด,บริหารการเงิน, บริหารการบัญชี, บริหารทรัพยากรบุคคล, และการบริหารอื่นๆ อีกมากมาย การเรียนการสอนในหลักสูตร MBA จะมีการทำงานเป็นกลุ่มค่อนข้างเยอะมากเป็นพิเศษ  สิ่งนี้ที่จะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้ถึง “การทำงานร่วมกันเป็นทีม”, “การบริหารเวลา”, และ “การบริหารทรัพยากรบุคคล  ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราได้จากการเรียน MBA ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจมองข้ามความสำคัญตรงนี้ไป แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งได้ให้ความสำคัญกับมันเป็นอย่างมาก นั่นคือ “Network” หรือ “เครือข่าย” ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมสถาบัน และอาจารย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับอนาคตในการทำงานได้อย่างมากมาย บุคคลที่เข้ามาเรียนในหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่กำลังจะหรือเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ตนทำงานอยู่ เพื่อที่จะไปพัฒนาองค์กรของเราเองได้

เอื้อเฟี้อข้อมูลจาก www.apexeducate.com

เอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.phpffเอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.phpเอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.phpเอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.php เอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.php เอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.phpเอื้อเฟี้อข้อมูลจาก http://www.apexeducate.com/mba.phpเอื้อเฟี้อข้อมูลจาก www.apexeducate.com

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.