หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน การประกันคุณภาพภายใน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และสร้างคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมหาบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์คุณภาพนักบริหาร มีหลักการและแนวคิด เป็นมหาบัณฑิตที่ทันสมัย”
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2558ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2559  การบริหารจัดการหลักสูตรจะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พ.ศ. 2557-2561
          หลักสูตรจัดให้มีการศึกษาโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
                  1)   แผน ก (2)
          แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษามีการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต

วิชา จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30
วิทยานิพนธ์ 12
รวม 42

 
                 2)   แผน ข
            แผน ข เป็นแผนการศึกษา เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต และวิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต ในรายวิชาหรือสาระที่ต้องการเน้น (Concentration)

วิชา จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30
กลุ่มวิชาเอกเลือก 9
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
วม                                        42

 
                โดยนิสิตต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต : Non-credit) กรณีที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หน่วยกิต และ/หรือไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 3 หน่วยกิต
                 ในการดำเนินการหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา (Concentration) 4สาขา (สำหรับแผน ข) ได้แก่ 
1.       กลุ่มวิชาการจัดการ (Management)
2.       กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)
3.       กลุ่มวิชาการเงิน (Finance)
4.       กลุ่มวิชาการบัญชี (Accounting)
 
 
1.    ปรัชญา
                    “ความรู้คู่คุณธรรม                  สร้างสรรค์คุณภาพนักบริหาร
                   มีหลักการและแนวคิด              เป็นมหาบัณฑิตที่ทันสมัย”
 
2.    วิสัยทัศน์
               หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่    มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมดุลด้านความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมุ่งพัฒนาเป็นมหามหามหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
 
3.    พันธกิจ
             1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ พร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศเพื่อไปสู่ความเป็นสากลที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่สองในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
             2.  ด้านการปฏิบัติงานวิจัย มหามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป โดยสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัยเพื่อให้มีผลงานวิจัยด้านวิชาการ การวิจัยสถาบัน ทั้งยังสนับสนุนให้มีการวิจัยระดับเครือข่าย ระดับชาติ ตลอดจนจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในชุมชน สาธารณชน เป็นรากฐานของการนำวิชาการไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล
             3.  ด้านการบริการวิชาการ มุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
             4.  ด้านการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ให้ความสำคัญและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
             5.  ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาสถาบันให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับอาคารสถานที่และบริเวณ ให้เกื้อหนุนต่อการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวได้อย่างแท้จริง   

 

 

ปรัชญา

 

 

ปรัชญา
           วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้มีการวิเคราะห์สภาวะการประกอบการทางด้านธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ว่ามีความหลากหลายในประเภทและรูปแบบของธุรกิจที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ ผลงานของการวิเคราะห์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีแนวความคิดและทัศนคติที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณภาพหลักการ รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารจัดการอย่างมีความรู้คู่คุณธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร จึงได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศ  ความรู้แนวคิดและทัศนคติอย่างมีเหตุผล มีหลักการที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นผลให้การนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามปรัชญาที่กำหนดไว้ซึ่งวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความเชื่อว่าในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ กอปรทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะของผู้บริหารโดยสร้างสรรค์การเรียนรู้ การรับรู้ แนวคิด ทัศนคติ ทางด้านธุรกิจให้มีคุณภาพนักบริหารอย่างมีหลักการ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของธุรกิจตามแนวคิดที่ว่า
                                     
                                        ความรู้คู่คุณธรรม                    สร้างสรรค์คุณภาพนักบริหาร
                                         มีหลักการและแนวคิด              เป็นมหาบัณฑิตที่ทันสมัย
              
                วิทยาลัยราชพฤกษ์  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า  “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
           1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านวิชาการอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำหลักการมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่จะพัฒนาตนเองและองค์การ
                 2.เพื่อนำความรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด ทัศนคตินำมาใช้ปรับปรุง ปรับแต่งความเป็นนักบริหารที่มีบุคลิกภาพที่ดี
               3.เพื่อนำคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาระดับมหาบัณฑิตนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณค่าของนักบริหารที่จะทำประโยชน์ต่อองค์การและประเทศชาติสืบไป

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

              คณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เป็นบุคลากรของชาติในการรับใช้สังคม เป็นผู้มีความสมดุลด้านความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

 

พันธกิจ

 

 

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรฐกิจของประเทศ
  2. สร้างเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
  4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
  5. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัยให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติไปพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้น
  6. จัดกิจกรรมการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.